Правила на Томбола EDEA

Официални правила и условия на месечна томбола EDEA
Всеки месец хранителна верига EDEA Ви предлага да участвате в томбола с големи награди!
При Ваше желание, може да участвате ако:
- Направите покупки над 20.00 лв.
- Напишете своите три имена и мобилен номер на гърба на касовата бележка
- Пуснете касовия бон в урната на бюро „Информация”

Томболата важи за всички хранителни магазини на верига EDEA.
В началото на всеки месец ще се обявяват печелившите за предходния месец.
Колкото повече касови бележки, толкова по-голям шанс имате за успех!

1. Организатор на томболата 
Седмичната томбола (наричана по-долу „томбола EDEA“) се организира от „ЕДЕА Ритейл“ АД, ЕИК 204214338, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ПК 9700, бул. „Ришки проход“ № 20 („Организатор“). 
1.1. Официалните правила на томбола EDEA се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на томбола EDEA на Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria, както и на интернет адрес www.edea.bg („Официални правила“). 
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria, както и на интернет адрес www.edea.bg
1.3. Изпълнител на томбола EDEA е нейния организатор: „ЕДЕА Ритейл“ АД, ЕИК 204214338.

2.Територия и период на провеждане на ИГРАТА 
2.1. Томбола EDEA се организира и провежда на територията на България. 
2.2. Томбола EDEA стартира на 01.10.2019 г. и ще продължи до 31.12.2019 г., 24:00 часа (българско време). 

3. Право на участие 
3.1. Право на участие в томбола EDEA има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. 
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да напишат своите лични данни /три имена и мобилен номер/ на гърба на касовата бележка и преди да я пуснат в урната на бюро "Информация".
3.3. За участие в томбола EDEA е необходимо осъществяване на покупки над 20.00 лв. във всеки обект на Организатора. 

4. Механизъм на Играта 
4.1. През целия месец участниците осъществяват покупки над 20.00 лв. във всички обекти на Организатора.  
4.2. Всеки участник има право на неограничен брой участия в томбола EDEA, стига да има касов бон със сума над 20.00 лв.
4.3. На гърба на касовата бележка всеки участник записва трите си имена и мобилен номер за обратна връзка.
4.4. Участника сам поставя касовата бележка в урните на бюро "Инормация", намиращи се във всеки обект на Организатора. 
4.3. Написаното от участниците съдържание на косовия бон следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др.  

5. Награда. Теглене и получаване на наградата 
5.1. Печелившият участник в томбола EDEA получава за награди стоки от асортимента на магазини EDEA на територията на цялата страна на стойност от 5 лв. до 500 лв. или ваучери за пазаруване на стоки от асортимента на магазини EDEA на територията на Русе, Разград и Шумен на стойност 50 (петдесет) лева и 100 (сто) лева (наричани по-долу съответно „Наградате" и "Ваучерите").
5.2. Ваучерите се издават на хартиен носител и са валидни за срок до 31.12.2019 година. 
5.3. Не се допуска размяна на Ваучерите срещу паричната им равностойност. При покупка с Ваучер не се връща ресто, но притежателят му може да доплати в брой закупеното над стойността на Ваучера. Повече информация за Ваучерите можете да откриете на www.edea.bg 
5.4. Тегленето на Наградите и Ваучерите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4., чрез ръчно теглене от измежду всички участници.
5.5. Спечелилите пет участнци ще бъдат обявени на Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria  до 10-то число на всеки месец, отнасящи се за предходния и в седмичната промоционална брошура на хартиен носител, стигаща до клиентите от градовете Русе, Разград и Шумен до 20-то число на всеки месец, отнасящи се за предходния.
5.6. За получаване на Наградите, в срок от 5 (пет) работни дни Организатора се свързва с всеки от спечелилите участници чрез мобилен номер, предоставен по-рано на касовия бон.
5.7. Наградите се получава от управителите на обектите на Организатора (хранителни магазини EDEA), посочен в съобщението по т. 5.4. от Официалните правила, при представянето на документ за самоличност  и подписване на приемо-предавателен протокол. При получаване на Наградите на спечелилите се предоставя информацията по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни, която е неразделна част от приемо-предавателния протокол. 
5.8. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия. 
5.9. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

      • ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила;
      • ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .

5.10. В случай, че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

6. Отговорност 
6.1. Организаторът не носи отговорност при технически проблеми във връзка с томбола EDEA. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове. 
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в томбола EDEA, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на участниците. 
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на томбола EDEA да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни 
7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена и телефон за връзка) за получаването й. 
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria с цел посочване на лицето като спечелило. 
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта 
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria и на интернет адрес www.edea.bg.

9. Предсрочно прекратяване на Играта 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria.

10. Други                                                                                                                                        
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria.
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/pg/EdeaBulgaria, така и на имейл адрес info@edea.bg.
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.Дата: 01.10.2019 г.

Сподели

Нашите промоции