Правила за поверителност

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204214338, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, вх. 3, Може да се свържете с нас чрез телефони: 054/990401 и +359 89 63 11 97 или на e-mail: account@edea.bg/retail@edea.bg

При осъществяване на дейността си „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

- Служители (настоящи и бивши);
- Кандидати за работа;
- Клиенти, контрагенти и доставчици– физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
- Посетители/ Субекти на видеонаблюдение;
- Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на ЕДЕА РИТЕЙЛ (непопадащи в никоя от горните категории субекти) - https://www.edea.bg

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

Правила за поверителност относно Служителите

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни, месторождение (при необходимост), пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка, снимки,. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД е възможно да бъдат обработвани и данни на служителите относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

- За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
- За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
- За целите на легитимните интереси на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД;
- Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

- свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
- на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
- на служба по трудова медицина, дружества, предлагащи услуги по извършване на външен, дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение, доставчици на юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални медицински и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg/retail@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет.1, ап. 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg/retail@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход № 20, ет. 1, ап. 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са три имена, дата на раждане, възраст, адрес, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации (при необходимост) и умения, данни за контакт (телефон и и-мейл адрес) и др. данни, посочени от кандидата. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД е възможно да бъдат обработвани и данни на кандидатите за работа относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

- За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
- За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
- За целите на легитимните интереси на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД или на трета страна;
- Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 60 дни от момента на получаване на данните. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

- свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
- на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
- на служба по трудова медицина, дружества, предлагащи услуги по извършване на външен одит, дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение, доставчици на юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални медицински и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg/retail@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg/retail@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), трудова дейност (при необходимост), образование (при необходимост) и професионални квалификации (при необходимост), данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД е възможно да бъдат обработвани и данни на Клиенти, контрагенти и доставчици - физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

- за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
- за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
- за целите на легитимните интереси на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД или на трета страна;
- когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

- свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
- на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
- на дружества, предлагащи услуги по извършване на външен одит, доставчици на маркетингови, IT, юридически, банкови, транспортни куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 900, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Правила за поверителност относно Посетители

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД е възможно да бъдат обработвани и данни на посетители - физически лица и/ или физически лица - служители и представители на юридически лица, относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо при посещението на обектите на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД няма да има възможност да Ви предостави достъп до посочените обекти.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

- за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
- за целите на легитимните интереси на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД или на трета страна;
- когато сте предоставили изричното си съгласие;
- За осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

- свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
- на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
- на физически лица и дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Правила за поверителност относно Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД обработва лични данни на лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на ЕДЕА РИТЕЙЛ (www.edea.bg), при получаване на запитване, съобщение или друго изявление, подадено чрез контактната форма, при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на ЕДЕА РИТЕЙЛ, които обработваме са: имена, данни за контакт (телефон, имейл адрес), съдържание на запитване.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да използвате функционалностите на контактната форма. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че бихте могли да използвате функционалностите на контактната форма, а „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД - да изготви отговор на отправеното запитване, съобщение или друго изявление, единствено ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактната форма.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

- за да обработим Вашето запитване, съобщение или друго изявление и да отговорим на същото; 
- за предприемане на стъпки по сключване на договор (при условие, че Вашето запитване, съобщение или друго изявление има такъв характер);
- за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
- за целите на легитимните интереси на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД или на трета страна;
- когато сте предоставили изричното си съгласие;

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани.  След изтичането на срока личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

- свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
- на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
- на дружества, доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: account@edea.bg или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход“ № 20, ет. 1, ап. 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „ЕДЕА РИТЕЙЛ“ АД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.

Сподели

Нашите промоции